Reglement Club van 100

Geplaatst op door

Reglement “Club van 100”

De “Club van 100” is een initiatief van C.S.V. Fraternitas in De Bilt. De “Club van 100” is opgericht voor onbepaalde tijd.

De 100 staat voor de vereniging die, op het moment van oprichten van de “Club van 100” bijna haar 100-jarig bestaan gaat vieren. Maar ook voor de bijdrage van € 100,00.

Het doel van de “Club van 100” is het financieel ondersteunen van alle activiteiten rondom de sporten die beoefend kunnen worden bij C.S.V. Fraternitas. In eerste instantie voor het eeuwfeest, maar vanaf 2017 ook voor andere activiteiten en/of materiaal.

Om dit in goede banen te leiden, zijn er bepalingen die gelden voor de “Club van 100”.

Leden van de “Club van 100”:
– Iedereen kan lid worden van de “Club van 100”, zowel natuurlijke personen (particulieren) als rechtspersonen (bedrijven);
– Er wordt onderscheid gemaakt tussen een lid en lidmaatschappen; één lid kan één of meerdere lidmaatschappen hebben;
– Eén lidmaatschap is gelijk aan € 100,00 voor bedrijven en € 50,00 voor particulieren;
– Een lidmaatschap is niet overdraagbaar;
– Het bestuur van C.S.V. Fraternitas houdt een register bij waarin de namen van alle “Club van 100”-leden zijn opgenomen;
– Een lidmaatschap wordt zonder tegenbericht na een jaar automatisch verlengd.

Einde lidmaatschap van de “Club van 100”:
– Middels opzegging door het lid; de opzegging dient schriftelijk te geschieden uiterlijk voor 1 december.
– Middels opzegging door het bestuur van C.S.V. Fraternitas met opgave van reden aan het betreffende lid. Opzeggen door C.S.V. Fraternitas kan geschieden als het lid heeft nagelaten aan haar of zijn verplichtingen te voldoen.

Lidmaatschap van de “Club van 100” is NIET een lidmaatschap van de C.S.V. Fraternitas:
– Een lid van de “Club van 100” is lid van de “Club van 100”, en NIET van C.S.V. Fraternitas. Het lid van de “Club van 100” kan zich daarnaast ook inschrijven als verenigingslid en een sport bij de vereniging uitoefenen, trainer of bestuurder zijn, of een andere vrijwilligerstaak verrichten.
– Een lid van de “Club van 100” die geen verenigingslid is, heeft dus GEEN stemrecht bij de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en kan geen invloed uitoefenen op zaken die te maken hebben met C.S.V. Fraternitas, anders dan in het reglement van de “Club van 100” wordt aangeven.

Jaarlijkse bijdrage:
– Een lid van de “Club van 100” is door het aangaan van het lidmaatschap gehouden aan het betalen van de jaarlijkse bijdrage van € 100,00 (voor bedrijven) of € 50,00 (voor particulieren).
– Er wordt geen maximum gesteld aan de jaarlijkse bijdrage per lid. Een hogere bijdrage, in een veelvoud van
€ 100,00 (voor bedrijven) of € 50,00 (voor particulieren) zorgt voor een veelvoud aan lidmaatschappen.
– De jaarlijkse bijdrage wordt door het lid binnen 14 dagen voldaan na het ontvangen van de factuur.

Wederdienst en taken bestuur:

Commissie
De “Club van 100” wordt in de vereniging opgenomen in de vorm van een commissie. Deze commissie beslist waaraan de beschikbare financiële middelen binnen de vereniging worden besteed. Voor het administratieve beheer van de “Club van 100” wordt in de boekhouding een reserve “Club van 100” gecreëerd waar alle baten en lasten van de “Club van 100” op worden geadministreerd.

Internetpagina en publicatie
– De “Club van 100” krijgt een aparte pagina op de internetsite van C.S.V. Fraternitas. Op deze pagina wordt de naam van het lid of de bedrijfsnaam opgenomen. Ook wordt hier het overzicht van inkomsten en uitgaven van de “Club van 100” opgenomen. Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het bijhouden van deze pagina.
– Als een lid van de “Club van 100” een bedrijf is, dan wordt (indien gewenst) het bedrijfslogo op de site opgenomen met een link naar de internetpagina van het bedrijf.
– Een lid van de “Club van 100” wordt ook opgenomen in de nieuwsbrieven die C.S.V. Fraternitas een aantal malen per jaar verspreid. Binnen deze nieuwsbrief wordt een rubriek opgenomen “mede mogelijk gemaakt door” waar de naam van het lid of de bedrijfsnaam wordt opgenomen.
– Indien een lid van de “Club van 100” de keuze heeft gemaakt niet op de internetpagina en/of in de nieuwsbrief zichtbaar te willen zijn, dan zorgt het bestuur van de vereniging ervoor dat die keuze wordt gerespecteerd. Uiteraard is het lid wel bij het bestuur bekend en wordt voor de jaarlijkse bijeenkomst uitgenodigd. Er zal discreet met de persoonsgegevens van het betreffende lid worden omgegaan.

Jaarlijkse bijeenkomst en voorstellen
– Het bestuur organiseert jaarlijks een kleine bijeenkomst voor de leden van de “Club van 100” waarin een presentatie zal worden gedaan van de inkomsten en uitgaven van de “Club van 100”. De kosten voor deze bijeenkomst zullen uit de financiële middelen van de “Club van 100” worden betaald zodat deze niet ten laste komen van de vereniging. Daarbij wordt er naar gestreefd om de kosten zo laag mogelijk te houden.
– Het bestuur doet tijdens de jaarlijkse bijeenkomst aan de leden van de “Club van 100” één of meerdere voorstellen voor de bestemming van de ingebrachte gelden. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de leden van de “Club van 100” een keuze maken uit de voorstellen. Het bestuur ziet erop toe dat de keuze wordt uitgevoerd. Als er geen keuze kan worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat er geen leden aanwezig zijn, dan kiest het bestuur van C.S.V. Fraternitas. De keuze wordt gepubliceerd op de internetpagina van de “Club van 100”.

De “Club van 100” en sponsoring:
De “Club van 100” is een vorm van sponsoring waarbij het ook voor particulieren (natuurlijke personen) mogelijk is om de vereniging met geld te ondersteunen, eventueel zonder lid te zijn van C.S.V. Fraternitas.

Een lidmaatschap van de “Club van 100” kent andere voorwaarden dan bij sponsoring. Het voornaamste verschil is dat een sponsor niet wordt betrokken bij de bestemming van de financiële middelen die zij inbrengen. Bij de “Club van 100” is dat wel het geval.

Commissie “Club van 100”
De “Club van 100” vormt binnen de vereniging een apart orgaan in de vorm van een commissie. De “Club van 100”-commissie wordt bestuurd door minimaal twee bestuursleden van C.S.V. Fraternitas eventueel aangevuld met een lid van de technische commissie van de vereniging en/of maximaal twee “Club van 100”-leden. Een TC-lid en/of de leden van de “Club van 100” mogen niet zelf in de commissie plaatsnemen, zij worden door het bestuur gevraagd zitting te nemen, zij kunnen niet op eigen initiatief toetreden tot de commissie. De commissie heeft als doel het voorbereiden van de jaarlijkse bijeenkomst voor de “Club van 100”-leden.

De financiële middelen van de “Club van 100” worden beheerd en geadministreerd door de penningmeester van de vereniging die één maal per jaar de leden van de “Club van 100” inzage geeft in de inkomsten en uitgaven. Dit overzicht wordt ook gepubliceerd op de pagina van de “Club van 100”. De commissie heeft geen bevoegdheden te beschikken over het geld anders dan in dit reglement staat aangegeven.

Einde “Club van 100”
De “Club van 100” wordt in principe opgericht om gedurende vele jaren een financiële bijdrage te kunnen doen ten gunste van de activiteiten van C.S.V. Fraternitas. Wanneer de “Club van 100” geen leden meer heeft, kan de “Club van 100” worden ontbonden. Een eventueel eindsaldo zal financieel ten gunste van de vereniging C.S.V. Fraternitas komen.

Tot slot
Wanneer er zich omstandigheden, situaties of zaken voordoen waarin dit reglement niet in voorziet, dan ligt de beslissingsbevoegdheid bij het bestuur van C.S.V. Fraternitas.