Gedragsregels

Geplaatst op door

De hieronder opgenomen gedragsregels zijn opgesteld door het NOC*NSF en worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties waaronder de KNGU waar C.S.V. Fraternitas De Bilt bij aangesloten is.

Het bestuur en de technische commissie van C.S.V. Fraternitas De Bilt onderschrijven deze gedragsregels. De gedragsregels zijn onderdeel van het huishoudelijk reglement.

De gedragsregels gelden voor allen die direct of indirect zijn betrokken bij de begeleiding of sportbeoefening van één of meer (jeugdige) sporters. Voorbeelden van begeleiders zijn leidsters, leiders, trainers, assistent-leiding, bestuursleden, juryleden en andere vrijwilligers. Maar ook bezoekende ouders, mede-sporters en andere betrokkenen zoals familieleden dienen deze regels eveneens na te leven.

De gedragsregels zijn mannelijk opgesteld maar dienen echter zowel mannelijk als vrouwelijk te worden gelezen. Ditzelfde geld ook voor de omschrijving leiding of sporter.

De gedragsregels (update mei 2016) zijn:

 1. De leiding zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De leiding respecteert de waardigheid van de sporter en dringt niet verder door in diens privé-leven dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De leiding onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of intimidatie tegenover de sporter.
 4. Het belang van de sporter staat centraal. De leiding gebruikt of misbruikt de (sportieve) situatie niet ten koste van het belang van de leiding.
 5. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen leiding en de jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd, worden beschouwd als seksueel misbruik en kunnen strafrechtelijk vervolgd worden.
 6. De leiding gaat niet in op seksuele toenaderingspogingen van de sporter en onderneemt ook niet zelf dergelijke toenaderingspogingen.
 7. De leiding raakt de sporter niet op zodanige wijze aan, dat de sporter deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard kan ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 8. De leiding onthoudt zich van verbale intimiteiten en grof taalgebruik.
 9. De leiding gaat gereserveerd en met respect om met de sporter, in ieder geval in de volgende situaties: tijdens (trainings-) stages, wedstrijden en reizen, met name ook in ruimten zoals een kleedkamer.
 10. De leiding is verplicht met personen of instanties samen te werken die de belangen van de jeugdige sporters samen met hen behartigen opdat deze instanties hun werk goed kunnen uitoefenen.
 11. De leiding heeft binnen de sportieve situatie de plicht de sporter te beschermen tegen schade en misbruik door derden.
 12. De leiding geeft de sporter geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de leiding geen financiële beloning of geschenken van de sporter, die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering.
 13. De leiding respecteert feiten die aan hem zijn toevertrouwd. Er worden slechts mededelingen aan derden gedaan, indien mogelijk in overleg met de sporter (of diens wettelijke vertegenwoordigers), als de leiding ervan is overtuigd dat de belangen van de sporter of zijn omgeving hiermee zijn gediend.
 14. De leiding ziet er actief op toe dat deze regels door iedereen, die betrokken is bij de sporter, worden nageleefd. Hij neemt passende maatregelen als hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels.
 15. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de leiding in de geest hiervan te handelen.

Bron: Huishoudelijk reglement KNGU, hoofdstuk 7, Gedragsregels www.kngu.nl

Vertrouwenspersoon

De naam en contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn hier te vinden.