Huishoudelijk Reglement

Geplaatst op door

Het hieronder opgenomen huishoudelijk reglement is van april 2017.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
CHRISTELIJKE  SPORTVERENIGING FRATERNITAS

 • : ALGEMENE BEPALINGEN.
 • : BESTUUR.
 • : GELDMIDDELEN.
 • : CONTROLE FINANCIEEL BEHEER.
 • : VERENIGINGSKLEDING.
 • : ONDERAFDELINGEN – JEUGDCOMMISSIE ENZ.
 • : TECHNISCHE LEIDING.
 • : SLOTBEPALINGEN.

ALGEMENE BEPALINGEN

A1. Definitie

Dit reglement is opgesteld als Huishoudelijk reglement zoals bedoeld in artikel 14 van de Statuten zoals verleden op 15 september 1995, van de Christelijk Sportvereniging Fraternitas.

De vereniging is opgericht op 17 september 1917. (In de statuten staat 1 september, dit wordt bij de volgende statuutwijziging gecorrigeerd).

A2. Begripsomschrijving

 1. Het begrip “gymnastiek” omvat: kleutergymnastiek, Recrogym, Turnen, Kids-en showdance, RunFit, CoolRunning, WalkFit en Meer Bewegen voor ouderen
 2. Het beoefenen van de sport in het algemeen, als bedoeld in artikel 3 der Statuten komt voornamelijk tot uitdrukking in het bevorderen van de recreatiesport met een duidelijk recreatief karakter.
 3. Recreatiesport is een volwaardige vorm van sportbeoefening, waarbij het winnen en het leveren van prestatie geen noodzaak is en waaraan in principe iedereen kan deelnemen.
 4. Binnen de vereniging mogen er selectiegroepen worden opgericht die verder gaan dan het recreatieve niveau

A3. Zondagsrust

Er zullen, in verenigingsverband, geen activiteiten worden georganiseerd op zondagen en christelijke feestdagen.

A4. Bijwonen oefeningen.

De leden van de vereniging of derden hebben zonder toestemming van het bestuur en/of van de technische leiding geen recht tot het bijwonen van lessen, tenzij deze personen zelf behoren tot de betreffende oefenles.

A5.  Gedragscode en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

“Leden van het bestuur, technische leiding en andere vrijwilligers die werkzaamheden voor de vereniging uitvoeren, moeten de gedragscode onderschrijven en eens per 4 jaar een geldige VOG kunnen overleggen. Wordt geen geldige VOG overlegd, dan mag de betreffende vrijwilliger geen activiteiten meer uitvoeren. Het bestuur beheert en coördineert de registratie rondom de VOG”.

BESTUUR

B1. Benoeming

 1. de leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van 3 jaar.
 2. een bestuurslid treedt in functie terstond na benoeming in de algemene ledenvergadering
 3. een bestuurslid dient zich schriftelijk kandidaat te stellen bij het bestuur voor (her)benoeming

B2. Aftreden

 1. bestuursleden treden automatisch af daags na de algemene ledenvergadering 3 jaar na hun benoeming
 2. jaarlijks treden minimaal 2 en maximaal 3 leden af volgens het rooster van aftreden dat jaarlijks wordt vastgesteld door het bestuur.
 3. de afgetreden leden zijn terstond herkiesbaar.
 4. de voorzitter, secretaris en/of penningmeester mogen niet gelijktijdig aftreden.
 5. een lid dat tussentijds wenst af te treden dient dit schriftelijk bij het bestuur te melden

B3. Vacatures

Het Hoofdbestuur heeft het recht tijdelijk in een tussentijdse ontstane vacature te voorzien, tot de eerstvolgende ledenvergadering.

B4. Taakverdeling

 1. de voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie benoemd.
 2. de functie van voorzitter is onverenigbaar met andere bestuurlijke functies binnen de vereniging
 3. de overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld
 4. het bestuur stelt een schema op voor de onderlinge verdeling van de taken en bevoegdheden.
 5. het bestuur is gemachtigd leden van commissies toe te voegen aan het bestuur zonder dat deze personen lid worden van het bestuur.

GELDMIDDELEN

C1. Contributie

 1. Voor de vaststelling van de hoogte van de contributie wordt de volgende indeling gehanteerd:
  1. gymnastiekleden
   1. Kleuters + leden t/m 13 jaar.
   2. leden 14 t/m 16 jaar.
   3. leden van 17 jaar en ouder.
  2. leden van RunFit , WalkFit en CoolRunning.
  3. leden van Meer Bewegen voor Ouderen. ( GALM = Groninger Actief Leven Model )
 1. De bondsbijdrage is niet opgenomen in de contributie en zal apart in rekening gebracht worden.
 2. het bestuur stelt jaarlijks de administratie kosten voor een nieuwe inschrijving vast.
 3. Indien uit een gezin 3 of meer leden lid zijn, dan wordt op de contributie van het 3e en elk volgende lid een reductie toegepast.
 4. Indien een lid meer dan 1 lesuur per week volgt geldt voor elk volgend uur een reductie
 5. Het bestuur stelt jaarlijks het kortingsbedrag vast als bedoeld in lid d en e van dit artikel.
 6. Het bestuur kan criteria vaststellen voor bestuursleden, ereleden en leden van verdiensten die vrijgesteld worden van contributiebetaling

C2. Eventuele vergoedingen voor de technische leiding, het bestuur of commissieleden worden door het bestuur vastgesteld. De uitvoering voor de afwikkeling van declaraties is gedelegeerd aan de penningmeester.

C3. De vergoeding van de GALM-leiding is conform de C.A.O. Meer Bewegen voor Ouderen.

CONTROLE FINANCIEEL BEHEER

D1. Kascommissie

 1. De kascommissie bestaat uit minimaal 2 leden van de vereniging, die geen deel uitmaken van het bestuur.
 2. De algemene ledenvergadering kan daarnaast ook een derde, onafhankelijke persoon benoemen als lid van de kascommissie
 3. De penningmeester is verplicht alle ter zake doende inlichtingen te verstrekken en alle bescheiden te tonen.

VERENIGINGSKLEDING

E1. Kledingvoorschriften

 1. het bestuur kan voor bepaalde evenementen kledingvoorschriften aan de leden opleggen
 2. indien een lid tijdens het benoemde evenement niet in de vereiste kleding verschijnt kan dit lid op dat moment van deelname uitgesloten worden dan wel kan het aantal toegekende punten bij een wedstrijd verminderd worden.
 3. het bestuur kan de leden turnkleding ter beschikking stellen
 4. het bestuur kan de technische leiding kledingvoorschriften opleggen tijdens evenementen en lesactiviteiten
 5. het bestuur dient de technische leiding de voorgeschreven kleding ter beschikking te stellen

ONDERAFDELINGEN, JEUGDCOMMISSIE

F1. Onderafdelingen

 1. De vereniging kan, indien de noodzaak daartoe aanwezig is, worden onderverdeeld in onderafdelingen
 2. Het bestuur van de vereniging blijft de volledige verantwoording voor de onderafdelingen dragen.
 3. Voor elke onderafdeling kan een vertegenwoordiger in het bestuur aangesteld worden.
 4. De onderafdelingen worden geleid door een commissie. Met de commissie worden regels op gesteld welke, na goedkeuring door de algemene ledenvergadering, worden vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
 5. Alle disciplines blijven onder directe verantwoording van het bestuur.
 6. Een eventuele jeugdcommissie blijft directe verantwoording schuldig aan het bestuur.
 7. Commissieleden worden benoemd en bekrachtigd door het Hoofdbestuur.

F2. Materialen

 1. Na overleg met het bestuur en na goedkeuring door de penningmeester kunnen eventuele materialen aangeschaft worden.
 2. Voor het beheer van deze materialen wordt een verantwoordelijke door het bestuur aangewezen.
 3. De aangeschafte materialen blijven eigendom van de vereniging.

TECHNISCHE LEIDING (TC)

G1. Benoeming

 1. De TC wordt door het bestuur benoemd
 2. De duur van de benoeming, de wijze van opzegging en de verhouding tegenover de vereniging en onderling worden bij technisch reglement bepaald.
 3. Het bestuur benoemt in overleg met de TC een hoofdleider, welke namens het bestuur toeziet op naleving van het technisch reglement.
 4. De GALM-leiding valt niet onder de technische leiding.

G2. Kwalificatie

 1. Alle leden van de TC en GALM dienen in het bezit te zijn van een erkend diploma, waaruit blijkt dat zij/hij bevoegd is tot het lesgeven van het onderdeel waarvoor hij/zij is/wordt aangesteld. Het hebben van een Verklaring Omtrent Gedrag is verplicht. b. Assistenten dienen in het bezit te zijn van een assistenten diploma.

G3. Assistentie.

Ter ondersteuning van de technische leiding kunnen, op advies van de TC, assistenten worden aangewezen door het bestuur.

G4. Leermiddelen.

Leermiddelen ten behoeve van de uitvoering van de taken van de TC  kunnen in overleg met het bestuur worden aangeschaft. De aangeschafte middelen blijven eigendom van de vereniging.

SLOTBEPALINGEN

H1. Quorum

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen alleen aangebracht worden in een algemene ledenvergadering waarin tenminste 2/3 der uitgebrachte stemmen het voorstel goedkeurt.

H2. Geschillen

Bij verschillen omtrent de uitlegging van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of het Technisch Reglement of zaken waarin deze statuten of reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

 

 

Voetnoot bestuur:
Op het huishoudelijk reglement zijn in de loop van de jaren aanvullingen en verduidelijkingen gekomen. Deze zijn niet opgenomen. Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat.