Voorwaarden lidmaatschap

Geplaatst op door

Aan het lidmaatschap zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden gaan over het onderschrijven van onze verenigingsregels, aansprakelijkheid, uw gezondheid, inschrijven en opzeggen, foto’s, mailen en de regels rondom de contributie. Onderaan staat ook een uitleg over sportkeuring.

Alle voorwaarden staan op de achterzijde van het inschrijfformulier. Voor de leden die geen kopie hebben gemaakt hieronder de bepalingen nogmaals (versie mei 2016).

Door lid te zijn van de vereniging verklaart het lid…………..

Algemeen

 1. De bepalingen van het huishoudelijk reglement en de gedragsregels te onderschrijven. Exemplaren hiervan kunnen op deze internetpagina worden geraadpleegd.
 2. Het bestuur, de leiding of de vereniging in generlei opzicht aansprakelijk te zullen stellen voor geleden schade of lichamelijk letsel, ontstaan door of verband houdend met het deelnemen aan de lessen, demonstraties, uitvoeringen, wedstrijden of andere activiteiten van de vereniging in verenigingsverband, op welke wijze dan ook.
 3. Een goede gezondheid te hebben zodat zonder risico’s kan worden gesport. Eventueel aantoonbaar ondersteund, op eigen initiatief of op verzoek van de leiding of het bestuur, door een medische (sport-) verklaring. Zie ook hieronder bij “sportkeuring”.
 4. Geen bezwaar te hebben tegen eventuele publicatie van beeldmateriaal waarop het lid voorkomt, dat in opdracht van de vereniging is gemaakt tijdens verenigingsactiviteiten.
 5. Goedkeuring te verlenen voor het periodiek via e-mail toegezonden krijgen van de digitale nieuwsbrief van de vereniging.

Inschrijven en opzeggen

 1. Indien het lid minderjarig is, is het inschrijfformulier ondertekend door haar of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 2. Het inschrijfgeld wordt tegelijk met de eerste contributietermijn in rekening gebracht. Bij een betalingsachterstand van meer dan 6 maanden kan de toegang tot de lessen worden ontzegd tot de achterstallige contributie is betaald.
 3. Opzegging van het lidmaatschap te zullen doen per 1 januari of per 1 juli met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand. Bij te late opzegging loopt het lidmaatschap door tot de eerstvolgende mogelijke opzegdatum, zijnde 1 januari of 1 juli. In situaties waarin echt tussentijds moet worden opgezegd wordt de contributie tijdsevenredig in rekening gebracht vermeerderd met € 15,00 administratiekosten.
 4. De opzegging van het lidmaatschap zal schriftelijk worden gedaan of via een e-mail aan de ledenadministratie. Opzeggen alleen bij de leiding wordt niet gezien als opzegging.

Contributie en doorlopende automatische incasso

 1. De contributie wordt in de eerste maand van de contributieperiode geïnd via automatische incasso, dan wel zo snel als mogelijk na de eerste maand. Incasso vindt plaats van de bankrekening die u op het inschrijfformulier heeft vermeld. Door ondertekening van het inschrijfformulier heeft u Fraternitas toestemming gegeven om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om bedragen van uw bankrekening te laten afschrijven. Deze bedragen zijn de bondscontributie en verenigingscontributie, maar kunnen éénmalig ook inschrijfgeld (bij de eerste incasso), bestelling van kleding (indien dit via de vereniging besteld is) of bij andere specifieke gevallen zijn. In dat geval wordt u een losse goedkeuring gevraagd.
 2. Bij opzegging van het lidmaatschap vervalt automatisch de machtiging voor automatische incasso.
 3. Mocht u achteraf niet akkoord zijn met de incasso, dan kunt u binnen 8 weken uw bank vragen het bedrag terug te storten (of dit zelf regelen via internetbankieren).
 4. Indien blijkt dat de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd op de opgegeven rekening, dan krijgt u alsnog een factuur toegezonden voor het contributiebedrag, verhoogd met
  € 5,00 administratiekosten.
 5. Indien u niet via automatische incasso maar via een factuur wenst te betalen kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de penningmeester / ledenadministratie. Indien er van tevoren toestemming is gegeven, worden er geen administratiekosten in rekening gebracht.

Sportkeuring

Een sportkeuring is niet verplicht maar wordt wel aangeraden. De Atletiekunie, bijvoorbeeld, beveelt een sportkeuring aan voordat je gaat beginnen met hardlopen maar ook de KNGU is voorstander van een sportkeuring. Een sportmedisch onderzoek is niet alleen nuttig voordat je gaat beginnen met hardlopen, maar ook als…..

 • je vorige sportmedisch advies al weer enige jaren geleden is,
 • je (veel) meer gaat trainen,
 • bij aanvang van de sportbeoefening, ongeacht de leeftijd,
 • voor senioren, iedere 5 jaar,
 • je ouder dan 35-40 bent, frequentie in overleg met de sportarts,
 • je jong bent en snel groeit,
 • je klachten hebt over je gezondheid (zoals astma, hartkloppingen, pijnlijke knieën, etc.) en je door wilt gaan met hardlopen,
 • na een ziekte die langer dan zes weken heeft geduurd,
 • je na een ernstige ziekte, operatie of blessure weer wilt gaan sporten.

Bij het Sport Medisch Adviescentrum (SMA) kun je je, voor eigen rekening, laten keuren. Het adres van het SMA is Uppsalalaan 3, 3584 CT in Utrecht. Spreekuur volgens afspraak (telefoon 030 – 25 330 77, bellen tussen 9.00 uur en 12.00 uur).

N.B. Een groot aantal ziektekostenverzekeringen vergoedt de kosten van een sportkeuring bij een sport medisch centrum.