Voorwaarden

Geplaatst op door

Aan het lidmaatschap zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden gaan over het onderschrijven van onze verenigingsregels, uw gezondheid, inschrijven en opzeggen, mailen en de regels rondom de contributie. Alle voorwaarden staan ook op de achterzijde van het inschrijfformulier. Hieronder de bepalingen nogmaals (versie februari 2019)

Door lid te zijn van de vereniging verklaart het lid…….

Algemeen

 1. De bepalingen van het huishoudelijk reglement en de gedragsregels te onderschrijven. Exemplaren hiervan kunnen op onze internetpagina worden geraadpleegd.
 2. Een goede gezondheid te hebben zodat zonder overbodige risico’s kan worden gesport. Eventueel aantoonbaar ondersteund, op eigen initiatief of op verzoek van de leiding, door een medische (sport) verklaring. Zie voor meer informatie op de pagina: sportkeuring
 3. Instructies van de trainers/ leiding te volgen voor een zo optimale en veilig mogelijke sportbeoefening.
 4. Goedkeuring te verlenen voor het periodiek via e-mail toegezonden krijgen van de digitale nieuwsbrief en/ of algemene informatie voor de leden van de vereniging.

Inschrijven en opzeggen

 1. Het inschrijfformulier van een minderjarig lid is ondertekend door haar of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 2. Eventuele wijzigingen in de gegevens als ingevuld op het inschrijfformulier zo snel mogelijk door te geven aan de Ledenadministratie@FraternitasDeBilt.nl.
 3. Opzegging van het lidmaatschap te zullen doen per 1 januari of per 1 juli met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand.
 4. De opzegging van het lidmaatschap zal schriftelijk of via een e-mail aan de ledenadministratie. Opzeggen alleen bij de leiding wordt niet gezien als opzegging.
 5. Bij een te late opzegging loopt het lidmaatschap door tot de eerstvolgende mogelijke opzegdatum. In overmacht situaties waarbij tussentijds moet worden opgezegd kan er een verzoek bij het bestuur worden ingediend om de contributie tijdsevenredig in rekening te brengen vermeerderd met € 15,00 administratiekosten.

Contributie en doorlopende automatische incasso

 1. Het lid is verantwoordelijk en draagt zorg voor een goed verloop van de contributie betaling en zorgt voor voldoende saldo voor een incasso.
 2. De contributie wordt in de eerste maand van de contributieperiode geïnd via automatische incasso, dan wel zo snel als mogelijk na de eerste maand.
 3. De incasso vindt plaats van de bankrekening die op het inschrijfformulier staat vermeld. Door ondertekening van het inschrijfformulier heeft u Fraternitas toestemming gegeven om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om contributiebedragen van uw bankrekening te laten afschrijven.
 4. De contributiebedragen omvatten de bondscontributie en verenigingscontributie. Het inschrijfgeld wordt eenmalig tegelijk met de eerste contributietermijn in rekening gebracht.
 5. Bij opzegging van het lidmaatschap vervalt automatisch de machtiging voor automatische incasso.
 6. Mocht u achteraf niet akkoord zijn met een incasso, dan kunt u binnen 8 weken uw bank vragen het bedrag terug te storten (of dit zelf regelen via internetbankieren). Tevens informeert u de Penningmeester@FraternitasDeBilt.nl met een uitleg waarom.
 7. Indien blijkt dat de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd op de opgegeven rekening, dan krijgt u alsnog een factuur toegezonden voor het contributiebedrag, verhoogd met € 5,00 administratiekosten.
 8. Indien u niet via automatische incasso maar via een factuur wenst te betalen kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de penningmeester/ ledenadministratie. Indien er van tevoren toestemming is gegeven, worden er geen administratiekosten in rekening gebracht.
 9. De contributie moet vooraf aan het begin van het halfjaar betaald zijn, tenzij de vereniging op een later moment incasseert. Bij niet betalen of een storno moet de achterstand zo snel mogelijk maar uiterlijk aan het eind van het betreffende halfjaar betaald zijn. Zo niet dan is men niet meer gerechtigd deel te nemen aan de activiteiten.